پژوهش

از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک! موردیکای جرستین| زهرا کبیری

بیست و سه تصویرگر مطرح با کودکان درباره ی هنرشان سخن می گویند.
برگرفته از کتاب: از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک!
این قسمت از زبانِ موردیکای جرستین. تصویرگر امریکایی
ترجمه: زهرا کبیری. نشر وَرتا

تا جایی که یاد دارم، همیشه عاشق نقاشی کردن و نگاه کردن به تصاویر بودم. وقتی چهار پنج ساله بودم، مادرم برایم یک آلبوم درست کرد. داخل آن بازسازیهای نقاشیهای معروفی که از مجله ها بریده بود را می گذاشت.