کتابخوانی کودکان و نوجوانانِ پدیدآورنده ی کتاب

برنامه تلویزیونی «کتاب باز»، باز هم به سراغ کودکان نویسنده و تصویرگرِ نشر ورتا آمد تا علاوه بر گفتگو با آنها، بخش هایی از کتابخوانی این کودکان و نوجوانان را در برنامه انعکاس دهد.

برای دیدن هر دو قسمت از این برنامه، به لینک های زیر بروید:

کتاب خوانی کودکان و نوجوانان-قسمت اول

کتاب خوانی کودکان و نوجوانان-قسمت دوم