رویاهای کودکان برای کودکان

اگر می خواهید بیشتر با مزیت های آموزش تصویرگری کتاب به کودکان آشنا شوید و از تجربه بچه هایی که کتابشان توسط نشر ورتا چاپ شده آگاه بشوید، سری به کیوسک روزنامه فروشی بزنید.

مزایای آموزش تصویرسازی کتاب به کودکان، و مصاحبه با کودکانی که کتابشان توسط نشر ورتا چاپ شده است را می توانید در شماره جدید ماهنامه «مدیریت ارتباطات» مطالعه کنید.

این مقاله و گزارش های مرتبط به آن در پرونده «بازنمایی کودک در رسانه و هنر»، صفحه 48 شماره 65 این ماهنامه، چاپ شده است.

 

  Fehrest65