کتابهای بچه های ورتا 96

بچه های عزیز، مادر و پدرهای گرامی

کتاب های جدیدی که در زمستان 95 توسط بچه های ورتا نوشته و تصویرسازی شده، و دیگر کتابها، درصفحه چاپ و نشر ارائه شده است. این کتاب ها همگی توسط خود کودکان نقاشی و نوشته شده اند.

برای دیدن ویدئوی تصویری کتاب ها می توانید به صفحه نشر ورتا در اینستاگرام به نشانی زیر سر بزنید:

@vartapub